Samfälligheten Sjögräset

Föreningarna Brf Strandhusen och Brf Reveln ansvarar gemensamt för utemiljön mellan föreningarna genom Samfälligheten Sjögräset.

Sjögräset svarar för det med marktegel rutmönsterbelagda området från Centrumgatan i öster till busk/gräs gränsen i väster och dessutom gräsmattan väster om Reveln.

Brf Strandhusen ansvarar för området söder om ovanstående och Brf Reveln för området norr därom. Det dagliga arbetet med skötseln handhas av en styrelse vars ledamöter utses av Strandhusen 2 ordinarie och 1 suppleant och Reveln 1 ordinarie och 1 suppleant.

För den dagliga skötseln av Samfällighetens utemiljö har Samhall anlitats.

Stämma hålles i juni varje år.