Kalendrium

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
april
april
april
april
april
april
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 • Årsstämma 2022
  18:30 -20:00
  2022-05-24

  Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Strandhusen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

  Tid: Tisdag den 24 maj 2022 kl 19.00

  Lokal: Dansrotundan, Lomma 

   

  DAGORDNING

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Val av ordförande för stämman
  4. Val av sekreterare samt av en person att jämte stämmans ordförande justera protokollet tillika rösträknare
  5. Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
  6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
  7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
  8. Föredragning av revisorernas berättelse
  9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  10. Beslut om disposition av årets resultat
  11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
  12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
  13. Beslut om övriga arvoden
  14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
  16. Val av valberedning och övriga funktionärer
  17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  18. Avslut

   

  VÄLKOMNA!

  Styrelsen

25
26
27
28
29
30
31
juni
juni
juni
juni
juni